ATK

Obok KUL działały również ośrodki liturgiczne skupione wokół ATK (obecnie UKSW) w Warszawie (doroczne kursy katechetyczno-homiletyczno-liturgiczne, działał tam głównie ks. S. Czerwik z Kielc, a obecnie ks. Bogusław Nadolski oraz ks. Adam Durak) i inni współpracowni-cy. Liturgiczną działalność formacyjną prowadził również powstały w 1968 r. Instytut Liturgiczny PAT w Krakowie (kursy i sympozja, organizowane przez późniejszego bpa sandomierskiego ks. Wacława Świerzawskiego, obecnie ks. Stefana Koperka).

W ostatnich latach powstały nowe ośrodki, działające przy Wydziałach Teologicznych lub Kuriach Diecezjalnych (Opole – półrocznik „Liturgia Sacra”, Sandomierz – Katowice, czasopismo „Anamnesis”, Olsztyn, doroczne sympozja).

Na specjalną wzmiankę zasługują także Lądzkie Sympozja Liturgiczne organizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. Jubileuszowe, dwudzieste poświęcono 40-leciu Sacrosanctum Concilium. Materiały tych sympozjów są starannie publikowane, a tym samym pogłębiają formację liturgiczną nie tylko uczestników, ale szersze grono czytelników w całej Polsce. Podkreślić należy wyjątkowo silny wpływ na formację liturgiczną młodszej i starszej generacji ludzi świeckich w Kościele polskim, jaki wywarł i wciąż wywiera Ruch Światło-Życie. Charyzmatyczny twórca tego ruchu, ks. Franciszek Blachnicki, opracował dla posoborowego Kościoła polskiego model integralnej formacji liturgicznej młodego pokolenia, której celem jest świadome i czynne uczestnictwo w liturgii, zwłaszcza w życiu sakramentalnym. Ruch ten wychował tysiące świeckich katolików, który aktywnie włączyli się w proces polskich lat osiemdziesiątych i w transformację ustrojową w III Rzeczypospolitej. Ten sprawdzony model formacyjny winien być nadal pielęgnowany i pogłębiany. Liturgia oazowa może wnieść sporo ożywienia w skostniałą i zrutynizowaną liturgię parafialną, której coraz bardziej unikają dzieci szkolne, zwłaszcza wielkich miast, i młodzież . W większym lub mniejszym stopniu na formacji liturgicznej opierają się również inne ruchy odnowy i życia religijnego współczesnej Polski . Nie we wszystkich diecezjach ludzie świeccy uczestniczą w sposób aktywny w życiu liturgicznym swoich parafii. Wciąż do rzadkości należy pełnienie przez nich różnych posług liturgicznych, zwłaszcza jako lektorów, nad-zwyczajnych szafarzy Komunii albo uczestników służby muzycznej (schole, chóry). Aktywność grup parafialnych kształtuje się różnie w poszczególnych parafiach. W tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia.

20.02.2012. 09:57

<< Pierwsza < Poprzednia strona [5 / 5] Następna strona > Ostatnia >>